ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO

สถานที่ทำงาน              อำเภออ้อมใหญ่ (นครปฐม)

ตำแหน่ง                    เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO

จำนวน                      1 อัตรา

คุณสมบัติ                - ปริญญาตรี สาขาบริหารหรือที่เกี่ยวข้อง

                           - มีประสบการณ์ควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 อย่างน้อย 3 ปี

                           - มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด ISO 9001:2015

                           - สามารถใช้ โปรแกรม  MS.OFFICE ได้คล่องแคล่วรายละเอียดของงาน

                           - จัดทำระบบการจัดการควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก และทำการแจก                                 จ่ายเอกสารในระบบ ISO ไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

                           - ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPI รวมถึงตามผล Internal Audit

                           - รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพเพื่อจะจัดเก็บเอกสาร                               ไว้เป็นส่วนกลาง

                           - รับผิดชอบดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย พร้อมจัดทำบันทึกผล                                 การประชุมของQMR พร้อมทั้งติดตามการแก้ไข CAR ของระบบ ISO

                           - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (วิศวกรฝ่ายผลิต)

สถานที่ทำงาน             อำเภออ้อมใหญ่ (นครปฐม)

ตำแหน่ง                   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (วิศวกรฝ่ายผลิต)

จำนวน                     1 อัตรา

คุณสมบัติ                - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง

                           - มีประสบการณ์ในสายการผลิตและวางแผนการในโรงงานเฟอร์นิเจอร์อย่าง                                   น้อย 1 ปี

                           - มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด ISO 9001:2015

                           - สามารถใช้ โปรแกรม  AUTO CAD Solidwork Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

                           - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีรายละเอียดของาน

                           - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต

                           - ควบคุม ดูแล จัดการ สรรหา ทรัพยากรต่างๆในการผลิต

                           - รายงานผลการดำเนินการต่อผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นระยะ

                           - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

                           - กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายคุณภาพ ของแผนกผลิต ให้สอดคล้องกับ                                   นโยบาย บริษัท

                           - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรฝ่ายผลิต

สถานที่ทำงาน               อำเภออ้อมใหญ่ (นครปฐม)

ตำแหน่ง                     วิศวกรฝ่ายผลิต

จำนวน                       1 อัตรา

คุณสมบัติ                 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง

                            - มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด ISO 9001:2015

                            - สามารถใช้ โปรแกรม  AUTO CAD Solidwork Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

                            - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีรายละเอียดของงาน             

                            - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต

                            - ควบคุม ดูแล จัดการ สรรหา ทรัพยากรต่างๆในการผลิต

                            - รายงานผลการดำเนินการต่อผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นระยะ

                            - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

สถานที่ทำงาน                อำเภออ้อมใหญ่ (นครปฐม)

ตำแหน่ง                      เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

จำนวน                        1 อัตรา

คุณสมบัติ                   - ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง

                              - สามารถใช้ โปรแกรม  MS.OFFICE ได้คล่องแคล่วรายละเอียดของงาน

                              - รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์ และโทรสาร และจากพนักงานขาย                                  เพื่อลงบันทึกความต้องการสินค้าแล้วส่งต่อให้ฝ่ายผลิต

                              - ติดตามสถานการณ์สั่งซื้อ การส่งมอบ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามที่ลูกค้า                                      ต้องการและทันต่อกำหนดการส่งมอบ

                              - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                              - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โหลดดาวน์ใบสมัครงาน

TOP